Regulamin Cyklicznych Zawodów

Regulamin  zawodów LOK ­ KŻR Podlasie CYKLICZNE ZAWODY W STRZELANIU PNEUMATYCZNYM „streLOczKi”

 

 1. CEL ZAWODÓW

Propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. podlaskiego.

Zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich.

Wyłonienie najlepszych strzelców.

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Klub Żołnierzy Rezerwy „Podlasie” Ligi Obrony Kraju, ul. Lewandowskiego 5, 15-124 Białystok.

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody cykliczne – organizowane raz w miesiącu – terminy na stronie internetowej „http://kzrpodlasie.pl/” oraz na facebooku „https://www.facebook.com/lok.kzr.podlasie/”.

Adres zawodów: LOK, ul. Lewandowskiego 5, 15-124 Białystok – strzelnica pneumatyczna.

 1. PROGRAM ZAWODÓW

Karabin pneumatyczny 10m (Kpn10), 3 strzały  próbne i 10 strzałów ocenianych

Pistolet pneumatyczny 10m (Ppn10), 3 strzały  próbne i 10 strzałów ocenianych

 1. UCZESTNICTWO

Typ zawodów: OPEN – dla wszystkich.
Kategoria wiekowa: kobiety / mężczyźni, juniorzy, juniorki, juniorzy młodsi/juniorski młodsze, młodzicy

 1. KLASYFIKACJA

Indywidualna

 1. NAGRODY
 • Puchary lub medale oraz dyplom za miejsce
 • Medale i dyplomy za miejsca
 • W miesiącu grudniu dla zawodników którzy zdobyli największą ilości punktów (pod uwagę będzie brane 9 najlepszych wyników zdobytych w ciągu roku) będą zakupione nagrody rzeczowe, oraz karty na strzelnicę z bronią palną „ostrą”.
 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia e-mail: kontakt@kzrpodlasie.pl; lub dniu zawodów najpóźniej do rozpoczęcia zawodów.

 1. KOSZTY UCZESTNICTWA

Startowe – 10 zł za konkurencję – płatne w dniu zawodów.

 1. WYNIKI ZAWODÓW

Wyniki zawodów będą publikowane na stronie internetowej klubu, na mediach społecznościowych np. Facebook-u, wywieszana na tablicy w siedzibie klubu. Uczestnicy zawodów będą wymienieni z imienia i nazwiska.

11. SPRAWY RÓŻNE

Karabin pneumatyczny – organizator zapewnia broń i śrut. Uczestnicy nie mogą korzystać z własnej broni. Zawodnicy losują stanowiska strzeleckie i broń.

Postawy strzeleckie:

 • do lat 13 włącznie  – postawa dowolna, karabin może być oparty na podstawce. Przy ładowaniu dozwolona jest pomoc opiekuna lub instruktora. Brak zgody na pomoc opiekuna lub instruktora w celowaniu lub oddaniu strzałów
 • 14 – 17 lat włącznie  – postawa stojąca,  żadną częścią ciała nie można dotknąć stołu. Brak zgody na pomoc opiekuna lub instruktora w celowaniu lub oddaniu strzałów
 • 18 lat i powyżej – postawa stojąca, żadną częścią ciała nie można dotknąć stołu.

Zawodnik może na własną prośbę przejść do grupy starszej. Liczy się rok urodzenia, z pominięciem miesięcy.

Pistolet pneumatyczny – organizator zapewnia broń i śrut. Uczestnicy mogą korzystać z własnej broni i śrutu, nie zmniejsza to opłaty startowej, wiek zawodnika od 16 lat włącznie  – postawa stojąc, żadną częścią ciała nie można dotknąć stołu.

12. Dyskwalifikacja zawodnika następuje w sytuacji:

– nie przestrzegania któregokolwiek z powyższych punktów Regulaminu;

– nie przestrzegania Regulaminu strzelnicy;

– świadomego ingerowania w tarcze;

– przebywania w pomieszczeniu sędziego ( poza momentem przekazania tarcz sędziemu);

– na wniosek sędziego lub prowadzącego strzelanie;

– dyskwalifikacja z winy zawodnika nie powoduje zwrotu opłaty startowej.

 

Informacja

 • Dane osobowe zawodników i sędziów pozyskane w związku z zawodami są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016r. (Rozporządzenie 2016/679).
 • Administratorem Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju
  mające siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.
 • W Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju wyznaczono inspektora ochrony danych.
  Dane kontaktowe inspektora są następujące:

– imię i nazwisko:                      Krzysztof Krzyczkowski
– adres korespondencyjny:        Liga Obrony Kraju
Chocimska 14
00-791 Warszawa
– adres poczty elektronicznej:    iod@lok.org.pl

 • Państwa dane będą przetwarzane w celu:

– zorganizowania i przeprowadzenia zawodów na odpowiednio wysokim poziomie,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;
– publikacji wyników zawodów w sposób określony w regulaminie zawodów
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;
– w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LOK na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów podatkowych oraz o rachunkowości,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozp. 2016/679.
– w celu rozliczenia finansowego zawodów, w tym egzekucji należności, zwrotu należnych
środków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozp. 2016/679.  Prawnie uzasadnionym interesem
LOK jest zapewnienie prawidłowego rozliczenia zawodów pod względem finansowym.

 • Państwa dane osobowe będą (mogą być) przekazywane:

– uprawnionym władzom LOK na potrzeby wewnętrznie prowadzonych kontroli;
– operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do przesyłania korespondencji;
– bankom w zakresie realizacji płatności;
– organom publicznym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów
prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, itp.);

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane będą przechowywane:

– za rok bieżący i 5 ubiegłych lat dla danych osobowych podanych do dokumentów finansowych.
– dokumenty z danymi osobowymi zabezpieczone w związku z prowadzonymi przez uprawnione
organy postępowaniami będą przechowywane do czasu prawnego zakończenia tych postępowań.

 • Przysługuje Państwo prawo:

– do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– do przenoszenia danych.
Ze względów dowodowych LOK prosi aby ww. żądania były wniesione do administratora
w formie pisemnej lub listu elektronicznego przesłanego na adres inspektora ochrony danych.

 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu (Ochrony Danych Osobowych),
  jeśli uznają, że Państwa dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679 lub przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Podanie danych osobowych w związku z zawodami jest wymogiem umownym.
  Podanie danych w związku z rozliczeniem finansowym zawodów jest wymogiem ustawowym.
  Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest wykluczenie z udziału w zawodach.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach automatycznie podejmujących decyzje, nie będą profilowane.